Consent_th

ท่านยินยอมตอบคำถามเพื่อช่วยพิจารณาความจำเป็นในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือไม่?

โดยทางศูนย์บริการจะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการให้คำแนะนำแก่ท่านต่อ